מועדון החברים של

- החברים שלנו מרווחים כפול -

הירשמו למועדון החברים וקבלו עדכונים על מבצעים והטבות לפני כולם

הקוביה

תקנון שימוש

“הקוביה” (להלן:”החברה”) מנפיקה עבור לקוחותיה (להלן: “הלקוח”) שוברים דיגיטליים (להלן: “הכרטיס”).
הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו “כרטיס חיוב “כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ”ו-1986. תוקפו של הכרטיס הוא ל-5 שנים מיום הנפקתו. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
הכרטיס יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו במסעדות הקוביה ובהן יוכלו מחזיקי הכרטיס, לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים באמצעות הכרטיס (להלן: “בית העסק”)
החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון ,העדכון יבוצע על גבי התקנון שבאתר.
כל אדם המחזיק בכרטיס מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו בכל מקרה.

הוראות שימוש בכרטיס
1. הכרטיס ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה, בבית העסק.
2. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו.
3. הכרטיס אינו ניתן לטעינה חוזרת .
4. יש לשמור על הכרטיס למשך כל תקופת התוקף שלו.
5. התשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הכרטיס מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בבית העסק.
6. רכישה ותשלום באמצעות הכרטיס תבוצע כ”תשלום במזומן”. לא ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. ביצוע עסקאות יהיה רק במכשיר ביצוע עסקאות אוטומטי (לא ידני). לא ניתן לבצע בכרטיס רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות הכרטיס.
7. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס “רכישה מפוצלת” היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים.
8. עם תום תוקפו של הכרטיס לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל.
9. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד.
10. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס ,ינהגו בתי העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידם ובכפוף להוראת כל דין .
11. למען הסר ספק ,החברה ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה.
12. ברכישת כרטיס גיפט קארד, קוד הקופון ישלח מיידית לאימייל איתו בוצעה ההזמנה.

פרטיות
13. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: “הפרטים האישיים”) (להלן: “ביצוע הפעולה”). אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר.
14. מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף 15 לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.
15. כל הפרטים שמסר המשתמש למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר, למעט פרטי התשלום.

אחריות
16. אי כיבוד הכרטיס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה ו/או בית העסק.
17. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
18. השימוש בכרטיס כפוף למדיניות בית העסק לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין. באחריות הלקוח להתעדכן במדיניות בית העסק המופיעה בתקנון בית העסק.

ביטול עסקה
כל הרוכש מוצר באתר www.hakubia.co.il (“הקוביה”) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל.
את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לקוביה בלבד, באמצעות שליחת אימייל ל- cafe.midrahov@gmail.com ו\או בשיחת טלפון למספר 052-7540005.3